go4hr

Trwały rozwój i wzrost każdej firmy zależy w dużej mierze od wpływu funkcji HR na procesy biznesowe. Wpływ ten rośnie dzięki trafnie zaprojektowanym przedsięwzięciom HR-owym. Wspieramy działy HR tworząc i wdrażając model kompetencyjny, który porządkuje i wzmacnia inne procesy HR w firmie.

HR jako silny partner dla biznesu

Wszechstronnie towarzyszymy działom HR w kluczowych procesach wspierających biznes, wzmacniających kompetencje HR.

Rekrutacja

Na podstawie wymagań/wyzwań związanych ze stanowiskiem określamy profil pożądanego kandydata oraz wspieramy proces selekcji (narzędzia psychometryczne, wywiady kompetencyjne, sesje AC). Doradzamy przy podejmowaniu decyzji.

go4hr_rekrutacja
go4hr_adaptacja

Adaptacja nowych pracowników

Model kompetencyjny stanowi doskonałe źródło informacji dla nowego pracownika na temat oczekiwań firmy i kryteriów oceny zachowań, postaw i efektów pracy.

Efektywna ocena pracowników

Model kompetencyjny ułatwia ewaluację pracownika, prowadzenie projektów typu AC/DC, ocena 180° i 360° czy ocena okresowa. Ułatwia planowanie i wdrażanie ścieżek kariery, stanowiąc punkt odniesienia przy planowaniu awansów.

go4hr_ocena
go4hr_szkolenia

Szkolenia i rozwój

Dzięki stosowaniu modelu kompetencyjnego możliwe jest określanie potrzeb rozwojowych pracowników i zaprojektowanie programów rozwojowych, jak i obszarów, w których pracownik przekracza stawiane mu oczekiwania.

Assessment / Development Center

Assessment Center (AC / Centrum Oceny), to narzędzie stosowane w rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej, służące weryfikacji i ocenie kluczowych kompetencji dla danego stanowiska.

KORZYŚCI

  • Assessment Center to zarówno indywidualne, jak i wystandaryzowane podejście do profilu kandydatów na różne stanowiska w firmie. Opiera się na obserwacji zachowań, zakłada różnorodność zadań. Efektem AC jest rozpoznanie predyspozycji kandydata do radzenia sobie z realizacją zadań tu i teraz, a także diagnoza jego potencjału do pełnienia przyszłych ról.
  • Development Center (DC / Centrum Rozwoju) jest metodą pozwalającą na przygotowanie procesów rozwojowych menedżerów i kluczowych pracowników. Służy weryfikacji i ocenie kluczowych kompetencji zarówno pojedynczych osób, jak i całych zespołów. Korzyści z Development Center realizowanego wraz z nami to autorskie rozwiązania, konstruktywny feedback dla Uczestnika i organizacji, rzetelna informacja, skuteczność i atrakcyjność procesu, budowanie wizerunku pracodawcy.

Zarządzanie talentami

Pozyskanie, identyfikacja, motywowanie i rozwój pracowników o wysokim potencjale wymaga podejścia systemowego, a także dostosowania metod i narzędzi do strategii, kultury organizacyjnej firmy i charakterystycznego profilu ludzi zatrudnionych w firmie.

Nasze rozwiązania w obszarze zarządzania talentami obejmują projektowanie i wdrażanie systemów oceny i rozwoju, modeli kompetencji, a także wykorzystanie narzędzi diagnozy potencjału kompetencyjnego oraz licznych testów psychometrycznych. Poszczególne elementy łączymy w zintegrowane procesy zarządzania talentami oraz rozwijania Hi-Po, poparte metodologią action learning, coachingiem i mentoringiem.

KORZYŚCI

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania firmy poprzez wewnętrzny plan sukcesji, uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez przyciąganie i zatrzymywanie pracowników o wysokim potencjale, zwiększanie efektywności działania, poprawa wyników.

Budowanie modeli kompetencyjnych

System odniesienia, jakim jest model kompetencyjny, pozwala stworzyć szczegółowy profil oczekiwanych na danym stanowisku umiejętności/pożądanych zachowań. Wraz z Klientem tworzymy modele kompetencyjne opierając się na efektywnych procedurach. Dbamy o to, aby finalny kształt modelu odzwierciedlał zarówno aktualne, jak i przyszłe wymagania na różnych poziomach stanowisk.

SZKOLENIA

Szkoła HR Biznes Partnera

Z myślą o nowoczesnym, efektywnym HR, dzięki któremu organizacja trwale się rozwija, stworzyliśmy cykl warsztatów Szkoła HR Biznes Partnera. Pomagamy budować autorytet i pozycję HR w organizacji, zarządzać projektami HR i zaangażowaniem pracowników, efektywnie rekrutować pracowników, badać skuteczność projektów szkoleniowych oraz swobodnie poruszać się w prawie pracy. Struktura szkoleń opiera się na procesach, jakie prowadzi i wspiera HR, symulacjach i case studies, wymianie doświadczeń oraz treningu umiejętności osobistych.

Sztuka Assesmentu

Przygotowujemy do pełnienia roli asesora. Sztuka Assesmentu to praktyczny warsztat skierowany do: menedżerów HR, specjalistów działów HR odpowiadających za selekcję i rekrutację, osób zarządzających zespołami, początkujących asesorów oraz osób pragnących nabyć kwalifikacje asesorskie.

Akademia Trenera

Cykl warsztatów dedykowanych dla trenerów, konsultantów i osób, które chcą rozwijać swoją karierę w obszarze pracy warsztatowej. Celem cyklu jest kompleksowe przygotowanie Uczestników do pracy z grupami, zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy, badania potrzeb szkoleniowych, wyznaczania celów szkoleniowych, dobierania metod i technik prowadzenia zajęć, w tym praca z „trudnym uczestnikiem”. Efektem zajęć jest również umiejętność wypracowywania Indywidualnego Planu Rozwoju z uczestnikami prowadzonych szkoleń.