go4management

Współczesny biznes generuje nowe wyzwania  – działanie w warunkach niepewności , zarządzanie różnorodnymi i zdalnymi zespołami, przyspieszone tempo zmian, parcie na wyniki finansowe w związku ze stale  rosnącą konkurencją,  presja zadań i odpowiedzialności, słabnąca lojalność Klienta oraz pracownika, przełom technologiczny (transformacja cyfrowa, olbrzymia ilość danych). 

Dysponujemy również szerokim wachlarzem narzędzi do badania potencjału m. in.: Insights Discovery TM, Extended DISC, Facet5, MBTI, Hogan, Thomas-Killman, Assessment i Development Center, wywiad kompetencyjny. 

W naszych szkoleniach rozwój kompetencji menedżerskich obejmuje zarówno kompetencje osobiste, jak i zarządcze.

Szkolenia dla początkujących menedżerów

Przygotowanie i wdrożenie młodych menedżerów do pełnienia nowej roli z sukcesem to główny cel prowadzonych działań rozwojowych.

Początkującym menedżerom proponujemy m.in. szkolenia:

 • ABC zarządzania zespołem
 • Asertywność w zarządzaniu zespołem
 • Jak obiektywnie ocenić i jak przeprowadzić rozmowę oceniającą
 • Jak motywować do pracy
 • Prezentacje menedżerskie
 • Prowadzenie efektywnych zebrań i spotkań
 • Rekrutacja i selekcja pracowników czyli jak zatrudniać najlepszych
 • Skuteczna komunikacja w zarządzaniu
 • Trening praktycznych umiejętności kierowniczych
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie stresem i emocjami
 • Zarządzanie czasem i priorytetami

Szkolenia dla doświadczonych menedżerów

Dla menedżera, który ma już pewną historię zarządzania zespołami, kluczowe będzie poznanie najnowszych trendów w obszarze zarządzania, znalezienie odpowiedzi na nurtujące pytania, skonfrontowanie stosowanych praktyk z doświadczonymi trenerami (nasi trenerzy to często praktycy biznesu), spojrzenie z dystansem na siebie jako menedżera i wypróbowanie nowych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami.

Doświadczonym menedżerów proponujemy m.in:

 • Coaching i mentoring w pracy menedżera
 • Komunikacja strukturalna /Pyramid Principle/
 • Zarządzanie motywacją i zaangażowaniem
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Menedżer w obliczu zmiany
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie przez cele
 • Negocjacje w biznesie
 • Menedżer mediator
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie pokoleniem X, Y, Z
 • Szkoła Senior Menedżera

Coaching

Coaching to proces ukierunkowany na wyzwalanie potencjału i wspieranie drugiej osoby w osiąganiu ważnych dla niej celów, wprowadzaniu zmian, rozwiązywaniu problemów, rozwijaniu potencjału. W procesie tym kluczową rolę odgrywa analiza sytuacji, poszukiwanie opcji rozwiązań, ćwiczenie wybranych umiejętności oraz otrzymywanie informacji zwrotnej. Coaching przebiega w ramach partnerskiej relacji, opiera się na zasobach i świadomych decyzjach osoby coachowanej. Coach wspiera rozwój potrzebnych kompetencji, lepsze wykorzystywanie osobistego potencjału, efektywniejsze realizowanie zadań zawodowych. Prowadzimy coaching zespołów i coaching indywidualny.

Mentoring

Mentoring to partnerska relacja między mistrzem a uczniem zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Polega głównie na tym, by uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość, budował swoją odwagę do podejmowania nowych wyzwań. Wiele organizacji wprowadza programy mentoringowe, angażując doświadczonych menedżerów, by ci dzielili się wiedzą i doświadczeniem z mniej doświadczonym kolegami/pracownikami. Mentorami są najczęściej osoby, które rozumieją prowadzoną działalność, struktury, metody pracy. To osoby, które charakteryzują się silnym, naturalnym autorytetem. Relacja pomiędzy nimi opiera się na zaufaniu. Celem tego procesu jest rozwój zawodowy i osobisty „ucznia” pod kierunkiem mentora.

Mentor to ekspert, który potrafi zbudować relację opartą na szacunku i zaufaniu, ma autorytet, potrafi dzielić się wiedzą, kształtować pożądane postawy i motywować Ucznia do rozwoju i pracy nad sobą.

Etapy wdrożenia programu mentoringu w firmie:

 1. Kampania informacyjna skierowana do wszystkich pracowników, aby przybliżyć im cel tego procesu i wynikające z niego korzyści. Jest to okazja dla pokazania firmy jako organizacji Uczącej się.
 2. Opracowanie wewnętrznych procedur mentoringowych. Do najważniejszych elementów należy zdefiniowanie profilu Mentora i Mentee, określenie kryteriów udziału w programie, opracowanie programu, uzgodnienie sposobu ewaluacji.
 3. Przygotowanie Mentorów i Podopiecznych. W ramach tego etapu realizujemy szkolenia dla mentorów, warsztaty dla mentee.
 4. Wspieramy Naszych Klientów w skutecznym wdrożeniu programu mentoringu w firmie.